Add your namers to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Then resart resolvconf

service resolvconf restart